Logo

Obsługa zamówień i klienta na Allegro

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Podczas webinaru omówimy zagadnienia: 

  • Co się dzieje po sprzedaży, czyli zarządzanie zamówieniami
  • Zakładka "Zamówienia" - jak działa i co warto o niej wiedzieć
  • Obsługa klienta ver oceny klientów 
  • W jaki sposób można usunąć komentarz? 
  • Jak prowadzić dyskusje z klientem i co zrobić, aby była ona sprawnie rozwiązywana?


Zapisałeś/aś się na webinar z cyklu podstawowego.

Weź udział w pozostałych webinarach z cyklu "Start na Allegro"

1. Ustawienia gwarancji, reklamacji i zwrotów na koncie Allegro ZOBACZ

2. Opłaty, prowizje i rozliczenia z Allegro ZOBACZ

3. Wystawianie pierwszej oferty na Allegro ZOBACZ

4. Wyróżnienie się na Allegro ZOBACZ

5. Obsługa zamówień i klienta na Allegro BIERZESZ UDZIAŁ

6. Wysyłanie pierwszej paczki na Allegro   ZOBACZ


Marta Majewska

W Allegro od 5 lat wspiera sprzedających i angażuje się w tematy związane z prowadzeniem sprzedaży na Allegro. Obecnie dba o jakość i rozwój doradców, którzy codziennie pomagają sprzedającym na każdym etapie sprzedaży. Prowadzi szkolenia on-line, na których przekazuje praktyczną wiedzę dotyczącą rozwoju biznesu na Allegro.

Joanna Puślednik

W Allegro ponad 4 lat wspieram Sprzedających w tematyce pozakupowej, w szczególności w obszarze dyskusji, komentarzy oraz praw konsumenta. Obecnie pracuję w Zespole dbającym o jakość i rozwój Doradców, którzy codziennie odpowiadają na pytania Sprzedających, m.in. przygotowuję materiały edukacyjne, prowadzę szkolenia, analizuję wyniki oraz uczestniczę w tworzeniu i usprawnianiu procesów, dbając przy tym o naszych Sprzedających.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WYKONAWCĘ, UMOCOWANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB OSOBY KONTAKTOWEJ WSKAZANEJ W TREŚCI UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z UMOWĄ


Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 1B, KRS 0000635012 (dalej „Allegro”), operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.allegro.pl.

Allegro wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Allegro sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań lub elektronicznie na adres iod@allegro.pl.


Definicje

a)    Wykonawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, lub inna jednostka organizacyjna, z którą Allegro nawiązuje współpracę biznesową i zawiera w tym celu Umowę;

b)    Osoba Reprezentująca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna działająca jako reprezentant lub pełnomocnik Wykonawcy (z mocy prawa lub wskutek czynności prawnej), wskazana w treści Umowy z Wykonawcą lub wskazana w związku z wykonywaniem Umowy; 

c)     Osoba Kontaktowa - każda osoba fizyczna, która nie jest Osobą Reprezentującą,  wskazana w treści Umowy z Wykonawcą lub wskazana w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności osoba wskazana do kontaktu, współpracownik  Wykonawcy.


Od kogo dane zostały pozyskane

Jeżeli jest Pani/Pan Osobą Reprezentującą, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako reprezentanta Wykonawcy w ramach umowy lub umów łączących go z Allegro (dalej: “Umowa”), z publicznie dostępnych rejestrów (takich jak CEIDG, KRS) lub od osób, które w imieniu Wykonawcy negocjowały treść Umowy.

Jeżeli jest Pani/Pan Osobą Kontaktową, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, od Wykonawcy w ramach realizacji współpracy z Allegro lub od osób, które w imieniu Wykonawcy negocjowały treść Umowy.


Zakres przetwarzanych danych obejmuje następujące kategorie

a)    dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP, PESEL, miejsce pracy, zajmowane stanowisko),

b)    dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail),

c)   inne dane przekazane w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy -bezpośrednio przez Wykonawcę, Panią/Pana lub osoby, które w imieniu Wykonawcy negocjowały treść Umowy.


Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonywania - bez ich podania brak jest możliwości zawarcia Umowy, jej należytego wykonywania lub podejmowania działań w związku z jej realizacją.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celach określonych poniżej, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie celów określonych poniżej:

a) zawarcie lub wykonanie Umowy - podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej będącej stroną Umowy jest przesłanka zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) zawarcie lub wykonanie Umowy - podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej niebędącej stroną Umowy lub Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Allegro (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej lub Osoby Kontaktowej jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/współpracowników Allegro, ochrona mienia lub zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Allegro na szkodę, w tym za pomocą monitoringu wizyjnego - podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej lub Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Allegro (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) ustalenie, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami przez Allegro - podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej lub Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Allegro (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) cel archiwalny (dowodowy) będący realizacją prawnie uzasadnionego interesu Allegro.pl dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej lub Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Allegro (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Komu dane osobowe będą przekazywane?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem związanym z Umową, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Allegro, takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie osób i mienia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Czy dane przekazujemy poza obszar EOG?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google Cloud Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w Polsce, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład Google Workspace, w celach statystycznych i administracyjnych oraz w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Allegro oferowanych w ramach platformy Allegro.

Allegro działa zawsze w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Spółki zwracając się na adres: iod@allegro.pl.

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez:

d) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym Umowa została rozwiązana lub wykonana,

e) okres przedawnienia roszczeń zgodnie z długością przewidzianą przez przepisy prawa, przy czym najczęściej jest to okres 3 lat,

f) do momentu definitywnego zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych lub karnych wymagających przetwarzania danych osobowych i wynikających z Umowy lub z Umową związanych.

 

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych?

Zapewniamy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku skutecznego złożenia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności, gdy dane osobowe będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.